П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Четвер, 23.02.2012

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАШТАН”

Відповідно до положень Статуту Товариства, Виконавчий орган Товариства повідомляє, що   30 березня 2012 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “Каштан” за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів товариства;
2. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
3. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ “СК “Каштан” за 2011 рік;
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ “СК “Каштан” у 2011 році;
6. Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження їх розміру;
7. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
8. Про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості;
9. Про затвердження Статуту ПрАТ “СК ”Каштан” в новій редакції, в зв’язку з внесенням змін пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Найменування показника 

Звітний

 Попередній

Усього активів 

179524,3 

103945,3

Основні засоби 

8106,2 

8766,2

Довгострокові фінансові інвестиції 

77242,7 

44996,0

Запаси 

9,6 

0,5

Сумарна дебіторська заборгованість 

37356,1 

36304,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 

56206,4 

13242,5

Непокритий збиток 

-

-

Власний капітал 

111518,6 

84544,7

Статутний капітал 

71760,0 

71760,0

Довгострокові зобов’язання 

-

-

Поточні зобов’язання 

22904,8 

9139,8

Чистий прибуток (збиток) 

26973,9 

6105,6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

46000 

46000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

44 

55

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, складатиметься  26 березня 2012 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з    11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену довіреність.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки Річних загальних зборів та порядку денного за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.
Відповідальна особа - Голова Правління ПрАТ “СК “Каштан” Захарків Ростислав Миколайович.

Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.