П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Четвер, 19.04.2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32071894
1.4. Місцезнаходження емітента: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442499863 0442490111
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@sk-kashtan.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: http://www.sk-kashtan.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення

На Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Каштан», які відбулися 30.03.2012 р. було прийнято рішення (Протокол № 35 від 30.03.2012 р.) про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «Каштан» на суму 20 240 000 (двадцять мільйонів двісті сорок тисяч) грн. 00 коп. шляхом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції дивідендів, а саме:
1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 30 березня  2012 року.
2. Назва органу, що прийняв таке рішення: Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Каштан».
3. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: розміщуються акції загальною кількістю 46 000 000  штук на суму 92 000 000,00 грн., спосіб розміщення – закритий (приватний), серед акціонерів ПрАТ «СК «Каштан».
4. Тип цінних паперів, що розміщуються – прості; форма існування цінних паперів, що розміщуються – бездокументарна.
5. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції дивідендів, статутний капітал збільшується на 20 240 000,00 грн. до розміру    92 000 000,00 грн. Номінальна вартість акцій збільшується на 0,44 коп. кожна, на даний час номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 1,56 грн. при збільшенні статутного капіталу на 20 240 000,00 грн. та розподілі цієї суми пропорційно кількості існуючій акцій нова номінальна вартість акції складатиме 2,00 грн. Зміна власників великих пакетів акцій не передбачається.
6. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, та загальної суми цінних паперів в обігу, до розміру статутного капіталу емітента:
- співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу  ПрАТ «СК «Каштан»  на дату прийняття рішення про розміщення складає 22 %.
- співвідношення загальної суми цінних паперів в обігу до розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «Каштан» на дату прийняття рішення про розміщення складає 78 %.
7. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: зміна прав власників іменних цінних паперів не передбачається, акції, надають їх власникам всі права власників простих іменних акцій ПрАТ «СК «Каштан», передбачені Статутом та чинним законодавством України.
8. Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій нового випуску відбувається шляхом реінвестиції дивідендів.
9. Мета розміщення цінних паперів: збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «Каштан» здійснюється для забезпечення стабільності надання фінансових послуг у сфері страхування. Напрями використання отриманих коштів: інвестування у виробничу діяльність Товариства.
10. Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються:  акції нового випуску нової номінальної вартості розміщуються серед акціонерів ПрАТ «СК «Каштан» пропорційно їх участі в Статутному капіталі, відповідно до реєстру власників імених цінних паперів Товариства на дату початку строку виплати (реєнвестиції) дивідендів «04» квітня 2012 року.
11. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація акцій не передбачається.
12. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: проспект емісії відсутній у зв’язку з закритим (приватним) розміщенням акцій: товариство забезпечило персональне повідомлення акціонерів ПрАТ «СК «Каштан» про прийняті Річними загальними зборами акціонерів рішення, а також здійснить опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління  Р.М. Захарків.